Regulamin programu partnerskiego

§1 - Postanowienia ogólne
1. Program partnerski zwany dalej "PP" jest organizowany przez stronę PROSERWER.pl.
2. Użytkownik biorący udział w PP jest określany w dalszej części mianem "Partnera".
3. Użytkownik biorący udział w PP akceptuje wszystkie punkty tego regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

§2 - Zasady współpracy
1. Partner promuje usługi serwisu PROSERWER.pl poprzez odpowiedni link lub kod rabatowy podany w panelu klienta PROSERWER.pl w zakładce "Program partnerski".
2. Użytkownik, który za pomocą linku "Partnera" wejdzie i zarejestruje się w serwisie PROSERWER.pl lub użyje kodu rabatowego "Partnera" (podczas rejestracji) jest uznawany jako "Polecony" przez "Partnera".
3. Jeżeli "Polecony" zamówi i opłaci nową usługę (lub ją odnowi) to "Partner" otrzyma odpowiednią prowizję.
4. Partner może następnie wykorzystać zdobyte środki i za ich pomocą "opłacać" składane w swoim panelu zamówienia.
5. Podczas promowania usług, "Partnerowi" nie wolno spamować oraz w jakikolwiek inny sposób naruszać netykiety danego miejsca gdzie promocja się odbywa.
6. Partner zobowiązuje się do promowania serwisu PROSERWER.pl zgodnie z polskim prawem oraz w oparciu o poszanowanie konkurencji.
7. Naruszenie punktów 5 lub 6 może wiązać się z częściową lub całkowitą redukcją zdobytych przez "Partnera" środków oraz w szczególnych przypadkach z zablokowaniem konta PP w serwisie PROSERWER.pl.
8. "Poleconym" nie może być "Partner" ani firma "Partnera". Rejestrowanie kont "Poleconych" bezpośrednio przez "Partnera" jest możliwe tylko w przypadku gdy jest to robione w imieniu klientów "Partnera", za ich zgodą i na ich dane.

§3 - Naliczanie prowizji
1. Prowizja naliczana jest w momencie odnotowania przez PROSERWER.pl poprawnego opłacenia zamówienia przez "poleconego".
2. Prowizja naliczana jest od kwoty netto zamówienia i dodawana do aktualnego stanu konta "partnera" w PP.
3. Prowizją objęte są wyłącznie nowe zamówienia (oraz odnowienia) usług hostingu www oraz kreatora stron internetowych. Wyjątek stanowią kody rabatowe, które mogą dotyczyć również innych usług (o ile zostało to wprost podane w ich opisie).
4. Wysokość aktualnie obowiązujących prowizji określa niniejszy regulamin.
5. Prowizja z linku afiliacyjnego wynosi dla nowych zamówień 50%.
6. Prowizja z kodu rabatowego dla nowych zamówień jest zależna od wybranego kodu i opisana bezpośrednio na nim w panelu klienta. Co do zasady suma rabatu z kodu i prowizji dla "Partnera" wynosi 50%.
7. Prowizja dla odnowień usług (z linku i kodów rabatowych) wynosi 10%.
8. Z prowizji wyłączone są zamówienia opłacane za pomocą SMS'a.
9. Usługa polecona linkiem afiliacyjnym podlega wymienionym prowizjom, gdy "Polecony" zamówi i opłaci ją w ciągu 30 dni od rejestracji swojego konta klienta.
10. PROSERWER.pl może dokonać korekt środków "Partnera", w szczególności gdy stwierdzi nieprawidłowości w ich naliczaniu lub "Polecony" zrezygnuje z zakupionej usługi i otrzyma zwrot wpłaty.
11. Dany klient może być polecony tylko przez jednego "Partnera".
12. Przypisanie "Partnera" do konta "Poleconego" następuje na podstawie użytego kodu rabatowego lub (w przypadku linku afiliacyjnego) ostatniego "Partnera", na którego link "Polecony" wszedł.
13. Wysokość prowizji "Partnera" może ulec zmianie (np. tymczasowemu zwiększeniu w ramach okresowych promocji dla "Partnerów" lub zmniejszeniu), nie będzie to jednak miało wpływu na dotychczas naliczone środki.
14. Tymczasowe zmiany wysokości prowizji, które jej nie obniżają poniżej poziomów określonych w §3 pkt. 5-7, nie wymagają aktualizacji regulaminu. Ma to na celu umożliwienie PROSERWER.pl swobodnego wprowadzania promocji dla "Partnera".

§4 - Opłacanie zamówień ze środków PP
1. Zdobyte w PP środki mogą zostać użyte do "opłacenia" zamówień "partnera" w panelu klienta.
2. Aby "opłacić" dane zamówienie należy posiadać odpowiednią ilość środków na koncie w PP (równą lub większą od sumy zamówienia) i wybrać opcję płatności kontem PP.
3. Po wykorzystaniu środków na "opłacenie" zamówienia ich ilość jest odliczana od stanu konta Partnera.

§5 - Wypłata środków z PP
1. Możliwa jest również wypłata zgromadzonych środków w PP na rachunek bankowy "Partnera".
2. Wypłata dostępna jest w przypadku zgromadzenia minimum 250 zł. W przypadku mniejszej ilości środków, można je wykorzystać na "opłacanie" zamówień w PROSERWER.pl.
3. Aby zlecić wypłatę środków należy skontaktować się z PROSERWER.pl poprzez panel klienta w celu ustalenia szczegółów.
4. Podstawą do wypłaty prowizji jest wystawienie przez "partnera" rachunku (osoby prywatne) lub faktury (firmy) zawierającego:
- Dane sprzedawcy zgodne z danymi właściciela konta klienta
- Dane nabywcy: PROSERWER Michał Kalenik, ul. Łagiewnicka 108/3, 91-456 Łódź, Polska, NIP: 726246923
- Nazwę usługi: "Promocja usług w ramach programu partnerskiego" + login lub numer konta klienta
- Numer konta bankowego przypisany do danych sprzedawcy
- Termin zapłaty: 7 dni
- Kwotę brutto określającą wysokość prowizji do wypłaty
5. Minimalna kwota prowizji możliwa do wypłaty to 250 zł a maksymalna to aktualny stan konta "partnera" w PP.

§6 - Postanowienia końcowe
1. Wszystkie środki, kwoty oraz prowizje na kontach PP są obliczane i przechowywane w systemie w postaci wirtualnych punktów i nie posiadają bezpośredniej wartości pieniężnej. Dla ułatwienia posługiwania się punktami "Partnerowi" przezentowane są one w panelu w postaci przeliczonej na złotówki (100 punktów = 1 zł). Punkty te mogą służyć tylko do "opłacania" zamówień "Partnera" lub wypłaty prowizji pieniężnej za polecenia (po osiągnięciu odpowiedniego limitu punktów opisanego w §5 pkt.2).
2. PROSERWER.pl ma prawo zakończyć współpracę z konkretnym "Partnerem" lub zakończyć PP z 30 dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie i/lub przesłanie jej poprzez e-mail.
3. W przypadku naruszenia przez Partnera regulaminu, PROSERWER.pl ma prawo zakończyć współpracę z Partnerem ze skutkiem natychmiastowym.
4. Zamknięcie lub usunięcie konta klienta "Partnera" oznacza również zakończenie współpracy w ramach PP.
5. Serwis PROSERWER.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania do niniejszego regulaminu zmian.
6. W przypadku niejasności lub spraw nieobjętych regulaminem należy skontaktować się z info@proserwer.pl